หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหลักหก
Lakhok Municipality
 
NEWS

เทศบาลตำบลหลักหก ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก www.lakhok.go.thเชื่อมต่อกับwww.facebook.com ชื่อ LAKHOK New
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
" เทศบาลตำบลหลักหกเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทันสมัย ให้บริการอย่างมีคุณภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหลักหก

 
 
พันธกิจ
 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พัฒนาระบบการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการบริหารองค์กรตามหลักการบริการจัดการที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนซอย ทางเดินเท้า สะพาน และท่อระบายน้ำ

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา การสื่อสาร

พัฒนาระบบการจราจร

การก่อสร้างอาคาร ลานอเนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การจัดสวัสดิการสังคมและการให้การสงเคราะห์

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาภายในท้องถิ่น

สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในการจัดเรียนการสอน

ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสาธารณสุขและอนามัย
แนวทางการพัฒนา

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่

พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและอนามัย

เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน

ส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารและการสุขาภิบาล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

การรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ตามหลักสุขาภิบาล

การจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

พัฒนาปรับปรุงสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2536-3983-85 โทรสาร : 0-2536-3983 ต่อ 143
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหลักหก
จำนวนผู้เข้าชม 6,731,721 เริ่มนับ 2 ม.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-312-1905
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10