หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ ทต.หลักหก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลหลักหก
www.lakhok.go.th
" เทศบาลตำบลหลักหก
เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทันสมัย ให้บริการอย่างมีคุณภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน "
สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก
วัดรังสิต
วัดนาวง
รถไฟฟ้าสายสีแดง
วิสัยทัศน์ ทต.หลักหก
" เทศบาลตำบลหลักหกเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทันสมัย ให้บริการอย่างมีคุณภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน "
เทศบาลตำบลหลักหก
Lakhok Municipality
1
2
3
4
5
 
นางสาวช่อลัดดา พิทักษ์ทรัพย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก
 
NEWS

เทศบาลตำบลหลักหก ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก www.lakhok.go.thเชื่อมต่อกับwww.facebook.com ชื่อ LAKHOK New
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่และทรัพย์สิน [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 42 
ประกาศเทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเฉล [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 368 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
   
 
ปท 0023.5/ 3984 รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ฯ อบต.บึงบอน  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว 3978 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว3971 การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023/ว225 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว3970 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว3969 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพ คนพิการ งวดที่ 2  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว3976 ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว223 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว222 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวดำเนินการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.2/ 3956 โครงการผึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว3954 แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษษก่องแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว221 การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10933)  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว3860 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว3850 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปทุมธานี  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.1/ว219 แจ้งการตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นปี 2563  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว3854,3853 แจ้งมติ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2564 ลว 25 ก.พ. 64  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว3858,3857 แจ้งมติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 2/2564 ลว 25 ก.พ. 64  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว3872 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว3821  การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว3820  การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 3 มี.ค. 2564 ]    
   
 


อบต.บางพูด จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำ [ 9 ก.พ. 2564 ]อบต.บางพูด จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]อบต.บางพูด จ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]อบต.บางพูด จ้างจ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสงอาคารภายในห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธี [ 2 ก.พ. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำ EM บำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารประจำที พร้อมหม้อแปลง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]ทต.ระแหง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]อบต.บางหลวง จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พั [ 26 ม.ค. 2564 ]อบต.บางหลวง จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ถนนซอยขาวบริสุทธิ์ หมู่ที่ 2 และ ถนนสายสุวิมล - [ 26 ม.ค. 2564 ]ทต.ระแหง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโ [ 26 ม.ค. 2564 ]ทต.ระแหง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]ทต.ระแหง ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ทต.ระแหง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ทต.ระแหง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ทต.ระแหง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]อบต.บางพูด จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในตำบลบางพูด(ซอยเลียบประตูน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2564 ]อบต.บางพูด จ้างจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-2563 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะ [ 20 ม.ค. 2564 ]

 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ม.ค. 2564)    อ่าน 3960  ตอบ 21  
การจัดตั้งเสาโทรศัพท์ในบริเวณชุมชน (8 ก.ย. 2563)    อ่าน 3430  ตอบ 6  
   
 
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับระดับก่อนวัยถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด สพฐ เข [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก) กองวิชาการและแผน [ 10 ก.ค. 2563 ]

   
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด

-สินค้า OTOP-
 

วัดรังสิต (แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน)
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลหลักหก พัฒนาทางด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  สาธารณสุขภายในชุมชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 0-2536-3983-85
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2536-3983-85 โทรสาร : 0-2536-3983 ต่อ 143
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหลักหก
จำนวนผู้เข้าชม 4,600,349 เริ่มนับ 2 ม.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2536-3983-85
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10