หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ ทต.หลักหก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลหลักหก
www.lakhok.go.th
" เทศบาลตำบลหลักหก
เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทันสมัย ให้บริการอย่างมีคุณภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน "
สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก
วัดรังสิต
วัดนาวง
รถไฟฟ้าสายสีแดง
วิสัยทัศน์ ทต.หลักหก
" เทศบาลตำบลหลักหกเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทันสมัย ให้บริการอย่างมีคุณภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน "
เทศบาลตำบลหลักหก
Lakhok Municipality
1
2
3
4
5
 
นางสาวช่อลัดดา พิทักษ์ทรัพย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก
 
NEWS

เทศบาลตำบลหลักหก ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก www.lakhok.go.thเชื่อมต่อกับwww.facebook.com ชื่อ LAKHOK New
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่และทรัพย์สิน [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเฉล [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 297 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4059  [ 20 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว111 [แบบรายงาน]  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว112  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว109  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
   
 
ปท 0023.5/ว77  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 1365  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023/ว1347  การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023/ว1347  การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023/ว1346  หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๘ ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.4/ว1345  การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มีใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว1360  การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว75  การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปทุมธานี  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.1/ว74  ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว73  ดำเนินการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35  [ 22 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว1305 เชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ 1287 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ 1282 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ 1289 วาระขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thai for All) ประเด็น ปทุมธานี เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 1286 รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของเทศบาลเมืองคลองหลวง  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว 1202 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ และการกำหนดวัหยุดทำการประจำภูิมภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว1201 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.4/ 1253 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 ของพนักงานเทศบาล  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 1204 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของเทศบาลตำบลคลองพระอุดม  [ 21 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว1203 แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 20 ม.ค. 2564 ]    
   
 


อบต.บางหลวง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 19 ต.ค. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะคันเล็ก หมายเลขทะเบียน 82-2426 ปทุมธานี ( รายละเอียดตามใบส [ 12 ต.ค. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พ [ 12 ต.ค. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ wonglebO; กองช่าง wonglebC; โดยวิธีเฉพ [ 22 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างซ่อมแซมริมตลิ่งคลองลาดขวาง ถนนหมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง ปทุม [ 22 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง wonglebO; กอ [ 21 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างซ่อมแซมริมตลิ่งคลองลาดขวาง ถนนหมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง ปทุม [ 21 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก wonglebO; ดีเซล wonglebC; ขนาด 25 ตัน wonglebO; [ 21 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างปรับปรุงห้องเก็บของกองคลัง wonglebO; รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่กองช่างกำ [ 21 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ wonglebO; หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ wongleb [ 18 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ wonglebO; กองช่าง wonglebC; โดยวิธีเฉพ [ 18 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก wonglebO; ดีเซล wonglebC; รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน [ 18 ก.ย. 2563 ]ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8wongle [ 11 ก.ย. 2563 ]ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8wongle [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อตู้เอกสาร จำนวน 4 ใบ wonglebO; กองช่าง wonglebC; โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ wonglebO; สำนักปลัด wonglebC; โด [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ wonglebO; เครื่องพิมพ์ Mutifuntion เลเซอร์ หรือ LED จำน [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ wonglebO; สำนักปลัด wonglebC; โดยวิธีเฉพา [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างปรับปรุงห้องเก็บของกองคลัง wonglebO; รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่กองช่างกำ [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ wonglebO; กองช่าง wonglebC; โดยวิธีเฉพาะเ [ 9 ก.ย. 2563 ]

 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (2 ม.ค. 2564)    อ่าน 3779  ตอบ 21  
การจัดตั้งเสาโทรศัพท์ในบริเวณชุมชน (8 ก.ย. 2563)    อ่าน 3010  ตอบ 6  
   
 
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับระดับก่อนวัยถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด สพฐ เข [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก) กองวิชาการและแผน [ 10 ก.ค. 2563 ]

   
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด

-สินค้า OTOP-
 

วัดรังสิต (แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน)
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลหลักหก พัฒนาทางด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  สาธารณสุขภายในชุมชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 0-2536-3983-85
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2536-3983-85 โทรสาร : 0-2536-3983 ต่อ 143
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหลักหก
จำนวนผู้เข้าชม 4,393,972 เริ่มนับ 2 ม.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2536-3983-85
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10