หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ ทต.หลักหก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลหลักหก
www.lakhok.go.th
" เทศบาลตำบลหลักหก
เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทันสมัย ให้บริการอย่างมีคุณภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน "
สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก
วัดรังสิต
วัดนาวง
รถไฟฟ้าสายสีแดง
วิสัยทัศน์ ทต.หลักหก
" เทศบาลตำบลหลักหกเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทันสมัย ให้บริการอย่างมีคุณภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน "
เทศบาลตำบลหลักหก
Lakhok Municipality
1
2
3
4
5
 
นายสมศักดิ์ งามแท้
นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก
โทร.081-312-1905
 
NEWS

เทศบาลตำบลหลักหก ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก www.lakhok.go.thเชื่อมต่อกับwww.facebook.com ชื่อ LAKHOK New
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
สขร. เดือน สิงหาคม 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
สขร. เดือน กรกฎาคม 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
สรุปรายงานความคืบหน้าการสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว1173  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1156 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1172  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3237  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
   
 
ปท 0023.3/ว476 การดำเนินการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ฯ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว475 การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว473 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมการประกวดระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9871 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว472 การจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9870 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.1/ว470 การมอบหมายงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว469 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ 9751 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาดอกธูปฤาษีฟุ้งกระจายทั่วหมู่บ้าน  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.1/ว468 ขอยกเลิกการรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9753 การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 9775 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของเทศบาลตำบลบางขะแยง  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ 9750 ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 9774 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 9771 9774 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว467 การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9769 การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9758 แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ 465 ขอหารือการลดหย่อนภาษีป้าย  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9752 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
   
 


ทต.หลักหก ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหลักหก ป [ 10 มิ.ย. 2564 ]ทต.หลักหก ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหลักหก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 10 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางหลวง จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พั [ 10 มิ.ย. 2564 ]ทต.ระแหง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อถังขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางหลวง จ้างขนย้ายเศษขนและเศษวัสดุ คลองพระยามหาโยธา หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือ [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางหลวง ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 100 ใบ ( รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่ก [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ทต.ระแหง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) [ 9 มิ.ย. 2564 ]ทต.ระแหง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ทต.ระแหง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ทต.ระแหง จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์รีดฟิวเจอร์บอร์ด ตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโ [ 8 มิ.ย. 2564 ]ทต.ระแหง ซื้อเจลแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]อบต.บางพูด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]อบต.บ่อเงิน จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ทต.ระแหง จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ ตามโครงการรณรงค์สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส [ 7 มิ.ย. 2564 ]

 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ตามหากระทู้ คนนามสกุลเดียวกันในเทศบาลหลักหก (27 พ.ค. 2564)    อ่าน 331  ตอบ 1  
การจัดตั้งเสาโทรศัพท์ในบริเวณชุมชน (23 เม.ย. 2564)    อ่าน 4078  ตอบ 7  
เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 เม.ย. 2564)    อ่าน 4312  ตอบ 22  
   
 
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหลักหก ป [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลหลักหก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนดระยะ หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๗๐๐ ปทุมธานี [ 19 พ.ค. 2564 ]

   
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด

-สินค้า OTOP-
 

วัดรังสิต (แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน)
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลหลักหก พัฒนาทางด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  สาธารณสุขภายในชุมชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 0-2536-3983-85
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
E-service
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2536-3983-85 โทรสาร : 0-2536-3983 ต่อ 143
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหลักหก
จำนวนผู้เข้าชม 5,650,827 เริ่มนับ 2 ม.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-312-1905
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.หลักหก

facebook
ทต.หลักหก
ทต.หลักหก