หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักหก
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลหลักหก
www.lakhok.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก
วัดรังสิต
วัดนาวง
รถไฟฟ้าสายสีแดง
วิสัยทัศน์ ทต.หลักหก
" เทศบาลตำบลหลักหกเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทันสมัย ให้บริการอย่างมีคุณภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน "
เทศบาลตำบลหลักหก
Lakhok Municipality
1
2
3
4
5
 
นายสมพงษ์ ศรีอนันท์
นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก
 
NEWS

เทศบาลตำบลหลักหก ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก www.lakhok.go.thเชื่อมต่อกับwww.facebook.com ชื่อ LAKHOK New
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเฉล [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 251 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 42 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชนืในพื้นที่ป่าก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว7667 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กยผ. มท 0815.4/ว124  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3662  [ 26 พ.ย. 2563 ]
เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3664  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3663 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/21642-21681 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งยอดโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) สน.บถ. มท 0809.3/ว3631  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 22-23 สน.คท. มท 0808.3/ว3659 [รายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2563 ]
การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3658  [ 26 พ.ย. 2563 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 พ.ย. 2563 ]
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว3651  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว3654  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/ว3643  [ 26 พ.ย. 2563 ]
แนวทางการขอรับงบประมาณที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3644  [ 25 พ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
   
 
ปท 0023.5/ว900 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว20990 แจ้งปฏิทินดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 และเชิญประชุม  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว 20826 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค [ แนบ1 ]  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023/ว 20835 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้อง [ แนบ1 ]  [ 25 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว20843 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว20810 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปี งบประมาณ 2562  [ 24 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว20489 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว20744 แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.3/ 20748 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว20734 การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.2/ว 20747 รับสมัครคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.3/ 20730 ขอเชิญบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว20743 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว20742 ว 20742 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว20739 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมการอ่านแหางชาติ ครั้งที่ 4 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว20733 กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว20741 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว20738 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว890 แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (เพิ่มเติม)  [ 23 พ.ย. 2563 ]    
ปท 0023/ว20679 การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ย. 2563 ]  
   
 


อบต.บางหลวง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 19 ต.ค. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะคันเล็ก หมายเลขทะเบียน 82-2426 ปทุมธานี ( รายละเอียดตามใบส [ 12 ต.ค. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พ [ 12 ต.ค. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ wonglebO; กองช่าง wonglebC; โดยวิธีเฉพ [ 22 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างซ่อมแซมริมตลิ่งคลองลาดขวาง ถนนหมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง ปทุม [ 22 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง wonglebO; กอ [ 21 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างซ่อมแซมริมตลิ่งคลองลาดขวาง ถนนหมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง ปทุม [ 21 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก wonglebO; ดีเซล wonglebC; ขนาด 25 ตัน wonglebO; [ 21 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างปรับปรุงห้องเก็บของกองคลัง wonglebO; รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่กองช่างกำ [ 21 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ wonglebO; หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ wongleb [ 18 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ wonglebO; กองช่าง wonglebC; โดยวิธีเฉพ [ 18 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก wonglebO; ดีเซล wonglebC; รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน [ 18 ก.ย. 2563 ]ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8wongle [ 11 ก.ย. 2563 ]ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 8wongle [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อตู้เอกสาร จำนวน 4 ใบ wonglebO; กองช่าง wonglebC; โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ wonglebO; สำนักปลัด wonglebC; โด [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ wonglebO; เครื่องพิมพ์ Mutifuntion เลเซอร์ หรือ LED จำน [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ wonglebO; สำนักปลัด wonglebC; โดยวิธีเฉพา [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง จ้างปรับปรุงห้องเก็บของกองคลัง wonglebO; รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่กองช่างกำ [ 11 ก.ย. 2563 ]อบต.บางหลวง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ wonglebO; กองช่าง wonglebC; โดยวิธีเฉพาะเ [ 9 ก.ย. 2563 ]

 
กระดานสนทนา
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
การจัดตั้งเสาโทรศัพท์ในบริเวณชุมชน (8 ก.ย. 2563)    อ่าน 2550  ตอบ 6  
เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 พ.ค. 2563)    อ่าน 3623  ตอบ 20  
   
 
   
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับระดับก่อนวัยถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด สพฐ เข [ 11 ส.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก) กองวิชาการและแผน [ 10 ก.ค. 2563 ]

   
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
ดูทั้งหมด

-สินค้า OTOP-
 

วัดรังสิต (แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน)
ดูทั้งหมด
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
CLICK
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
 
CLICK
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลหลักหก พัฒนาทางด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  สาธารณสุขภายในชุมชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
สายตรงปลัด
โทร. 0-2536-3983-85
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2536-3983-85 โทรสาร : 0-2536-3983 ต่อ 143
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหลักหก
จำนวนผู้เข้าชม 4,148,502 เริ่มนับ 2 ม.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2536-3983-85
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10