หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหลักหก
Lakhok Municipality
 

NEWS

เทศบาลตำบลหลักหก ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก www.lakhok.go.thเชื่อมต่อกับwww.facebook.com ชื่อ LAKHOK New
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.3/ 825 แจ้งรหัสผู้ใช้งาน ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น Local Education Center information system : LEC เพิ่มเติม  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
ปท 0023.3/ว824 การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตาม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
ปท 0023.5/ว18961 กฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุน กบท.  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
ปท 0023.3/ว821 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
ปท 0023.3/ว822 การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  [ 22 ต.ค. 2563 ]   
ปท 0023.3/ว818 ซ้กซ้อมการัดเตรียมเอกสารสำหรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 21 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.5/ว18693 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.5/ว18692 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว 18814 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.2/ว18757 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.2/ว18756 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.2/ว18766 ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.2/ว18765 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว18734 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.4/ว18536 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.2/ว18691 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 ส่งผลงานหลักอบรม 3 เดือน  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.4/ว18671 หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.5/ว18573 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2563  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.5/ว18572 แจ้งเลขที่โอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
ปท 0023.3/ว18542 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิมภาคเรียนที่ 1/2563 และ แจ้งปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค หลุ่มคัดกรองใหม่ภาคเรียนที่ 1/2563  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 135
 
 
เทศบาลตำบลหลักหก
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 

 
   
 
เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2536-3983-85 โทรสาร : 0-2536-3983 ต่อ 143
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหลักหก
จำนวนผู้เข้าชม 4,025,543 เริ่มนับ 2 ม.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2536-3983-85
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10