หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหลักหก
Lakhok Municipality
 
NEWS

เทศบาลตำบลหลักหก ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์เทศบาลตำบลหลักหก www.lakhok.go.thเชื่อมต่อกับwww.facebook.com ชื่อ LAKHOK New
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหลักหก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ในระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ [ 19 ต.ค. 2564 ]เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายสมชาย แก้วโมรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นางสาวช่อฉัตร หอวัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายเปล่ง แก้วโมรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) นาย ภูริทัต นภาปทุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกขยะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นาย อนันท์ ยิ้มยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์ บางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ (แบบคอนเทนเนอร์) ประปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นาย บุญเลิศ สุริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นาย ชูชีพ เจนอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นาย อะนนท์ ยิ้มยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ในพื้นที่ตำบลหลักหก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมา บริษัท นาคา เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก (หลังเก่า) และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักหก ๖ ชั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นางสาวนฤมล แซ่อึ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก (หลังเก่า) และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักหก ๖ ชั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(นางสาวสำราญ โพธิอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก (หลังเก่า) และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักหก ๖ ชั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นางสาวสุกัญญา นาไชย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก (หลังเก่า) และอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหลักหก ๖ ชั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (นางสาวสุพัตรา เชื้อเสือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารอเนกประสงค์ ๖ ชั้น เทศบาลตำบลหลักหก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหลักหก (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สำหรับบริโภคระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นางสาวช่อฉัตร หอวัง) [ 29 ก.ย. 2564 ]เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายเปล่ง แก้วโมรา) [ 29 ก.ย. 2564 ]เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายสมชาย แก้วโมรา) [ 29 ก.ย. 2564 ]เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นายเปล่ง แก้วโมรา) [ 29 ก.ย. 2564 ]เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นายสมชาย แก้วโมรา) [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อถุงยังชีพสำหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๒๓๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหลักหก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๑๐๐ คิว) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์และเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ - ๒๕๙๐ ปทุมธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อเปลี่ยนยางวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๐๙๖ ปทุมธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๑๓๕ ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเพดานห้องทำงานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหลักหก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศ) กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ จำนวน ๓ ตัว กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
เทศบาลตำบลหลักหก
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
 
 
 
 
 
   
 
เทศบาลตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2536-3983-85 โทรสาร : 0-2536-3983 ต่อ 143
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหลักหก
จำนวนผู้เข้าชม 7,161,261 เริ่มนับ 2 ม.ค. 2557
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-312-1905
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10